Wat is uw stijl?

Privacybeleid Tink Belastingadvies

Tink Belastingadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tink Belastingadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de uitvoering van uw opdracht aan ons;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Deze maatregelen betreffen in ieder geval, maar niet uitsluitend de zaken als onderstaand genoemd bij ‘Beveiliging’;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij en uitsluitend wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tink Belastingadvies
Vlieland 8
2662 AS  Bergschenhoek
info@tinkbelastingadvies.nl
06-28739017


Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tink Belastingadvies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De totstandkoming en uitvoering van alle in de opdracht of overeenkomst tussen u en Tink Belastingadvies genoemde werkzaamheden;
 • Het samenstellen van rapporten, aangiftes en verslagen ten behoeve van uw financiële of fiscale positie;
 • Het namens u aanvragen, wijzigen of opzeggen van financieringen, fiscale aangiftes en toeslagen;
 • Het voldoen aan de wettelijke (bewaar)plicht inzake administratie(s), financiële en fiscale gegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam en initialen;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Fiscale gegevens (BSN, fiscale nummers);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Financiële en fiscale jaaroverzichten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

In een overeenkomst tussen Tink Belastingadvies en een andere partij dragen wij er zorg voor dat dezelfde verplichtingen uitgevoerd worden inzake uw persoonsgegevens als de verplichtingen die uit dit privacybeleid volgen.

De enige uitzondering hierop is een wettelijk verplichting tot het verstrekken van gegevens. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

                                 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Tink Belastingadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor de financiële administratie benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, dat betreft onder andere de volgende maatregelen:

Technische maatregelen

 • het gebruik van up-to-date firewalls en anti-virussoftware;
 • data-encryptie en anonimisering van gegevens;
 • redundant back-up voorzieningen (eveneens voorzien van encryptie);
 • met sterke wachtwoorden beschermde accounts op al onze systemen;
 • het gebruik van een eigen sterk beveiligde cloudomgeving voor een veilige uitwisseling van persoonsgegevens;
 • het afsluiten van ruimtes en panden;
 • beveiligde toegang tot locaties en apparatuur.

Organisatorische maatregelen

 • het screenen van nieuwe medewerkers;
 • van iedere medewerker wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist;
 • alle medewerkers zijn terdege geïnformeerd over de werkwijze inzake bescherming van persoonsgegevens;
 • alle medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 
Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van de partijen waarmee wij samenwerken.

Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u in dat geval vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.


Webverkeer

De website van Tink Belastingadvies maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies. Bij het bezoeken van onze website vragen wij vooraf uw toestemming voor het gebruik hiervan. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeuren op onze website onthouden worden.

De analytische gegevens worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies (die worden gebruikt om een profiel van u en uw surfgedrag in te zetten voor bijvoorbeeld gerichte reclame).

Om uw privacy nog beter te waarborgen hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google onder strikte voorwaarden zo minimaal mogelijk en geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag mag verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen informatie te delen met derden of te gebruiken voor andere Google diensten. Ten slotte worden gegevens die ouder zijn dan 26 maanden automatisch verwijderd.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover te allen tijde contact met ons opnemen, wij zorgen in dat geval graag voor een bevredigende oplossing.

Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Terugbelverzoek

Naam
Bedrijf
Telefoon
 

Terugbelverzoek

Bedankt voor uw aanvraag.

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 

Dit scherm sluit automatisch na 5 seconden